ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

ประกาศโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ พุทธศักราช๒๕๖๓ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ดาวโหลด คลิก

ภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบของครูประจำชั้น

ดาวโหลด คลิก

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานิ(O-NET) ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่ 6 ประกาศของปีการศึกษา 2562

ดาวโหลด คลิก