โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะบาทหลวงมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพ                         
เมื่อวันจันทร์ที่ 17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2546  บาทหลวงไพริน  เกิดสมุทร  เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษีได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดร่วมกับบาทหลวงวิวัฒน์  แพร่สิริ  ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเพื่อปรึกษาหารือหาข้อมูลสำหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่วัดนักบุญอันเดร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก    เพื่อปูพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่เด็กต่อไปในอนาคต  จากนั้นบาทหลวงไพริน   เกิดสมุทร  จึงได้ทำหนังสือถึงพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย  กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เพื่อขอความเห็นในการขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก   เมื่อวันอังคารที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย  กิจบุญชู  ได้ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กได้ บาทหลวงไพริน  เกิดสมุทร  จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ในวันอังคารที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  นายภักดี   ศักดิ์พิสิษฐ์   เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธา     จากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครปฐม  พร้อมกับคุณธิดามาส   เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาความมั่นคงและสงเคราะห์เด็ก  จังหวัดนครปฐม  ได้เดินทางมาตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดรเพื่อนำเรื่องเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทราบ   โดยในตอนแรกได้ใช้ห้องใต้ถุนวัดนักบุญอันเดรเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
เมื่อวันศุกร์ที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ.2546  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยนายทองทวี   พิมเสน   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก      ได้ใช้ชื่อว่า “สถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดร”
สืบเนื่องจากความต้องการของผู้ปกครองจำนวนมากที่ต้องการให้ลูกหลานของตนซึ่งอยู่ใน   สถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดร  ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในสถานที่แห่งเดียวกันไม่ต้องการที่จะย้าย       ไปศึกษาต่อที่อื่น   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2547  ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ   กรุงเทพฯ  จำนวน  4  ท่าน  เดินทางมาตรวจสภาพการดำเนินงาน  การเรียนการสอนของครู   พี่เลี้ยง  สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมา  และจุดประสงค์ของการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดร   จากการตรวจเจ้าหน้าที่บอกว่า “สภาพทั่วไปดี แต่ห้องเรียนยังไม่เหมาะสม”  บาทหลวงไพริน   เกิดสมุทร     เจ้าอาวาส   ได้เรียนเจ้าหน้าที่ไปว่า “สถานที่ดังกล่าวเป็นเพียงห้องเรียนชั่วคราว” ประจวบกับทางวัดได้เสนอโครงการขอสร้างอาคารเรียนใหม่เจ้าหน้าที่จึงไม่ติดใจประการใด
ในวันศุกร์ที่  16  มกราคม พ.ศ. 2547   คนงานเข้ามาจัดสร้างที่พักเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน    วันอังคารที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2547  เริ่มลงมือตอกเสาเข็มนั่นหมายถึงการก่อสร้างได้เริ่มต้นแล้ว    ในขั้นแรกอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว  จำนวน  5  ห้องเรียน  ขนาด  8 x 8  เมตร  ต่อมาได้มีการขอต่อเติมอีก  3  ห้องเรียน  รวมเป็น  8  ห้องเรียน   การก่อสร้างดำเนินไปเรื่อยๆ
วันศุกร์ที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2547  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่  บาทหลวง  ไพริน   เกิดสมุทร  ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์   เกาะใหญ่  จ.พระนครศรีอยุธยา   บาทหลวง  ธนันชัย  กิจสมัคร   ย้ายมารับหน้าที่เจ้าอาวาส  วัดนักบุญอันเดร   วันอาทิตย์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2547  บาทหลวง  ธนันชัย  กิจสมัครได้มาประจำที่วัดนักบุญอันเดร   อย่างเป็นทางการ   ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจนกระทั่งเสร็จในจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ.  2547  จึงย้ายเด็กจากห้องเรียนใต้ถุนวัดขึ้นมาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่  ก่อนหน้านั้น           ต้นปีการศึกษา  2547  ได้รับเด็กเข้ามาเรียนในชั้นอนุบาล 1-3 ด้วยแล้วจำนวนหนึ่ง  โดยที่ยังมิได้ขออนุญาตต่อทางราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2547  บาทหลวงธนันชัย   กิจสมัคร  ได้ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 3  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม    วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548  ทางจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  มาทำการตรวจสอบอาคารเรียนที่ได้สร้างขึ้นใหม่  1  หลัง  จำนวน   8  ห้องเรียน      ในวันพฤหัสบดีที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อาศัยอำนาจตามความ       ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ได้อนุญาตให้มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  โดย บาทหลวง ธนันชัย  กิจสมัคร  ผู้ลงนามแทน  จัดตั้งโรงเรียนเอกชนได้  ตามใบอนุญาตเลขที่  สพท.นฐ (2)  001 /  2548 โดยให้เปิดสอนหลักสูตร  กระทรวงศึกษาธิการวิชาสามัญ  ทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น อนุบาลปีที่ 3  ให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน 200 คน  ประเภท  ไป-กลับ   อายุตั้งแต่  3  ปี  ถึง  6  ปี  ให้โรงเรียนเปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นไป  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์” 
ในปีการศึกษา  2548  โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3        ในปลายปีการศึกษา 2548  มีเด็กจบหลักสูตรอนุบาลปีที่ 3  จำนวน  12  คน  นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่ได้ผลิตบัณฑิตน้อยรุ่นแรกของโรงเรียน    เพื่อเป็นการรองรับเด็กที่จบการศึกษาในระดับอนุบาลปีที่ 3 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1   ในวันพุธที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2549  บาทหลวง  ธนันชัย  กิจสมัคร  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  ได้ทำหนังสือที่ บ 03/30 ขอขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษา  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม    ที่สุดในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม  พ.ศ.2549      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้อนุญาตให้โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้  โดยมีใจความว่า “ให้รับนักเรียนห้องเรียนละ 45 คน  ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนขอขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 และจะขยายชั้นเรียนปีละ 1 ชั้น ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”  ในเวลาเดียวกันอัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก      1 หลัง   เป็นอาคารชั้นเดียว  ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส่วนแรกเป็นห้องเรียนขนาด  8 X 6 เมตร   จำนวน  6  ห้อง  ส่วนที่สอง พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร  ของเด็กนักเรียน
ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1และประถมศึกษาปีที่ 2  ได้มีการปรับปรุงบริเวณพื้นที่หน้าอาคารเรียนอนุบาลโดยการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น จัดให้มีห้องสอนคอมพิวเตอร์ แก่เด็กนักเรียน วันศุกร์ที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารรับเลี้ยงเด็กเพิ่มอีก 1 หลัง   เนื่องจากว่าทางการไม่อนุญาตให้ใช้บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก   
ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนได้พยายามปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนได้จัดทำสวนหย่อม  จัดทำทางเดินที่มีหลังคาเพื่อกันแดดและฝน   จัดทำป้ายต้นไม้พูดได้  จัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร แผนภูมิบุคลากร  
โรงเรียนยึดหลักปรัชญา  “พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสตศาสนา”           และคติพจน์ที่ว่า “ทำความดี ละทิ้งความชั่ว” เป็นแนวทางในการจัดการบริหารงานของโรงเรียนปลูกฝังค่านิยมที่ดีทางศาสนา มีระเบียบวินัยที่ดีงาม  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทุกด้าน เป็นเยาวชนที่ดี   มีคุณภาพต่อไป
ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   และตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550   โดยกำหนดให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล   และให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2552  ให้โรงเรียนจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จึงแต่งตั้งบุคลากรครูรับผิดชอบในการจัดทำ ในปีนี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ชุดแรกได้หมดวาระ  จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อีกวาระละ  2 ปี  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดร้านค้าสหกรณ์ ของโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน  และบุคคลทั่วไป  นอกนั้นยังได้ปรับปรุงทางด้านเอกสารต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก  ส.ม.ศ.   ทั้ง  2   รอบ
ปีการศึกษา  2552    โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศกำหนดมาตรการระบบช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน    ค่าอุปกรณ์การเรียน   ค่าเครื่องแบบนักเรียน   และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  พ.ศ.  2552  ทางโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์   จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม  4   ฝ่าย   คือผู้แทนครู    ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  และผู้แทนนักเรียน  และอำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครองในการจัดอุปกรณ์ต่าง  ๆ  บริการท่านผู้ปกครอง  ในวันที่  28  เมษายน  พ.ศ.  2552
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประกาศแต่งตังโยกย้ายพระสงฆ์  เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่  บาทหลวงธนันชัย   กิจสมัคร  ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัด และบริหารงานในตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  จ. ฉะเชิงเทรา  
บาทหลวงกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์  ย้ายมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส  วัดนักบุญอันเดร  และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  วันพฤหัสบดีที่  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2552  บาทหลวงกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์   ได้มาประจำที่วัดนักบุญอันเดร  อย่างเป็นทางการ  และได้ ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนแผนกประถมโดยสร้างรั้วเหล็ก ให้สะดวกปลอดภัยต่อการเดินแถวของนักเรียนแผนกอนุบาล

            วันพฤหัสบดีที่   24  กันยายน  พ.ศ.  2552   ได้รับแจ้งหนังสือจากกรมประชาสงเคราะห์
จ. นครปฐม ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  มารับมอบหนังสือจาก   นายชนินทร์   บัวประเสริฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัด   นครปฐม  เพื่อแสดงว่า   สถานรับเลี้ยงเด็กนักบุญอันเดร   ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  ประจำปีการศึกษา  2552  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
บาทหลวง  กิตติศักดิ์   กาญจนธานินทร์    ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์   ได้ปรับปรุงและพัฒนาขยายห้องชั้นเตรียมอนุบาล  ให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน      ในปีการศึกษานี้  และพัฒนาหลักสูตรใหม่  คือหลักสูตรแกนกลาง  2551  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพจาก  ส.ม.ศ.
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบ 2 ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งขอรับการประเมินภายนอกรอบ 2 จากสำนักงานผู้ตรวจประเมินภายนอก  (สมศ.) และได้รับการตรวจในวันที่ 14-16  สิงหาคม พ.ศ. 2553   ภายใน 15 วันได้รับเอกสารแจ้งกลับมาทางโรงเรียนได้ผ่านการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 2
ทางพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ เป็นอาคารปูนสูง 5 ชั้น ชั้นละ 7 ห้อง  พร้อมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ครบ ด้านหน้าอาคาร  มีลานกว้าง คลุมด้วยคัมเว่อเวร์ยาวตลอดแนว บาทหลวงกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์    ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์   จึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ชี้แจงเรื่องการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และการพร้อมใช้เมื่อเมื่อเสร็จสมบรูณ์แล้ว ประมาณเปิดเทอมแรก            ของปีการศึกษา 2554
วันพุธที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554  โรงเรียนเปิดเทอมวันแรกและเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6
วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง นางสาว  เยาวมาลย์ วิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  นางสาวปวีณา นิยมธรรม ย้ายมา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ได้ประกาศแต่งตั้ง     บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ในเวลาต่อมา
วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์   พรศิริกาญจน์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ แทน นางสาวเยาวมาลย์ วิเศษ และในปีนี้ทางคณะผู้บริหาร ชุดใหม่ได้ร่วมมือกับคณะคุณครู รองรับการประเมิน สมศ. รอบที่สาม ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2557 และได้ผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐานในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง   บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแทนบาทหลวงวรยุทธ  กิจบำรุง
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเจริญศรี     ทองอินทร์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ แทน นางสาวพรทิพย์  พรศิริกาญจน์   นางสาวพัชตรา   พรมชาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียเซนต์แอนดรูว์ แทน นางสาวปวีณา  นิยมธรรม
วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง   บาทหลวงสมพร  เส็งเจริญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต แทน บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล มีจำนวนครู 43 คน  พนักงาน 17 คน
วันศุกร์ที่ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวดาวรุ่ง  ริ้วงาม
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียเซนต์แอนดรูว์ แทน นางสาวพัชตรา  พรมชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุวลี 
รังษีสุกานนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียเซนต์แอนดรูว์ แทน นางสาวดาวรุ่ง  ริ้วงาม
ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีอาคารคอนกรีดเสริมเหล็ก  5 ชั้น 1 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 1 หลัง   
โรงอาหาร 1 หลัง มีห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้อง ห้องประกอบการ 11 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 638 คน ผู้ลงนามรับใบอนุญาต 1 คน ผู้จัดการ 1 คน ผู้อำนวยการ 1 คน ครู 43 คน พนักงาน 12 คน