ซิสเตอร์ปราณี สืบศักดิ์วงศ์ นางสาววรรธณา นุชเจริญ
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) #ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีเด่น ในจังหวัดนครปฐม ลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) #ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยในระดับดีเด่น ในจังหวัดนครปฐม #โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
   
นางสุพรรณี ถมยาพันธ์ นางสาววารุณี เพชรไทรแก้ว
ด้รับรางวัล ครูดีเด่น โล่ทองระดับฝ่ายการศึกษา ได้รับการคัดเลือกโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  การศึกษาประถมวัย ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนได้รับรางวัล "โครงการ Gen ใหม่ไม่ใช้หลอดและขยะพลาสติก Laudato Si"โอกาศ 350 ปี มิสซังสยาม นางสาวกนกกาญจน์ บุดด
  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐม