แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย

1.   จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก   ตามความเหมาะสมกับวุฒิภาวะ  และระดับพัฒนาการ   เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ

จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมโครงงาน  และการเล่น

จัดประสบการณ์บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้  และให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  และตัดสินใจเสมอ

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี  และทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม ที่ดีเสมอ

จัดประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลายให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมเด็กตามความสามารถของเด็กแต่ละคน

ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามสภาพจริงทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ช่วงอายุ

ระดับอนุบาล  1        อายุ    3    ปี
ระดับอนุบาล  2        อายุ    4    ปี
ระดับอนุบาล  3        อายุ    5    ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

-     ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

  1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
  2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
  3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
  1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
  3. ธรรมชาติรอบตัว
  4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ระยะเวลาเรียน

จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  3  ปีการศึกษา