ภาพกิจกรรม

 
กิจกรรมการอบรม FIFA FOOTBALL FOR SCHOOLS ภาคตะวันตก
     
     
     
การเลือกตั้งประทานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
     

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

     
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ #ออนไลน์ ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ในกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
12 สิงหาคม 2564
26 มีนาคม 2564
26 มีนาคม 2564
26 มีนาคม 2564
19 มีนาคม 2564
19 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 64
18 มีนาคม 64
17 มีนาคม 64
อนุบาล
11 มีนาคม 64
9 มีนาคม 2564
4 มีนาคม 2564
   
โครงการค่ายคุณธรรม โครงการเทิดเกียรติแม่พระ
พฤศจิกายน 2563
วันที่ 16 ถึง 19 กันยายน 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
   
งานสดุดีกวีและภาษาไทย กิจกรรมเฉลิมพระเชนพรรษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
   
ฉลองนักบุญอันเดร...องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์แอนดรูว เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สำรอง งานฉลองวัดนักบุญอันเดร...
27 พฤศจิกายน 63 12 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563